venda de proximitat 1

Modalitats de comanda i preu


Els clients tenen la possibilitat de realitzar tots les seves comandes des de la pàgina d'Internet: www.ARBEQUIDEVILASANA.COM.

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de ARBEQUIDEVILASANA.COM.

En pressionar el botó "Pagar" durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents condicions generals de venda.

Les dades registrades per ARBEQUIDEVILASANA.COM constitueixen la prova de les transaccions fetes entre ARBEQUIDEVILASANA.COM i els membres de la seva Comunitat Privada. ARBEQUIDEVILASANA.COM confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en llengua espanyola i serà confirmada com a molt tard en el moment del lliurament.

En els preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

La compra mínima és de 10 € (sense considerar despeses d'enviament o altres despeses).

ARBEQUIDEVILASANA.COM es reserva el dret a modificar els seus preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), llevat d'error tipogràfic manifest.

Els productes romanen en propietat del proveïdor fins al moment en què s'hagi produït el pagament complet del preu.

ARBEQUIDEVILASANA.COM es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb el qual tingui un litigi.

Disponibilitat

ARBEQUIDEVILASANA.COM farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas de indisponibilitat del producte després d'haver-se realitzat la comanda el client serà informat per correu electrònic d'anul·lació d'aquest.

Arran d'aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es precisen en la clàusula "Lliurament".

Seguretat

Per a la seva seguretat ARBEQUIDEVILASANA.COM ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel • la de pagaments.

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies al qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que ARBEQUIDEVILASANA.COM no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

Devolució

Tots els productes venuts podran ser retornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament, d'acord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d'indicar la seva intenció per correu electrònic. ARBEQUIDEVILASANA.COM contestarà per mitjà d'un altre correu electrònic especificant les instruccions precises per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament en el compte del client com a conseqüència d'aquesta devolució, s'efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per ARBEQUIDEVILASANA.COM.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser manifestament objecte d'ús.

Els productes imperativament s'han de retornar correctament protegits, en el seu embalatge d'origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per ARBEQUIDEVILASANA.COM en les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució es pretén hagués estat utilitzat, aquests productes romandran en el magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des la seva devolució.

No podran tampoc retornar els paquets als que no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm de comanda, nom, adreça, ...).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del remitent, qui haurà d'enviar de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia retornada arribi en perfecte estat de conservació.

A través d'ARBEQUIDEVILASANA.COM es poden realitzar devolucions dels productes comprats per l'import dels mateixos. Un cop rebut / s el / els productes retornats, ARBEQUIDEVILASANA.COM verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l'abonament de l'import pagat menys les despeses d'enviament (7 € IVA inclòs), independentment de l'import del producte retornat.

Tota persona que torni el seu producte rebrà un correu electrònic informant de l'import del seu reemborsament.

Garantia

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, el venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant del ell de qualsevol falta de conformitat. El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu oa la resolució del contracte.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

ARBEQUIDEVILASANA.COM no podria considerar-se com responsable de l'incompliment del contracte celebrat en cas de ruptura d'existències o no disponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i / o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el membre es dirigirà per prioritat a ARBEQUIDEVILASANA.COM per obtenir una solució amistosa.

Els tribunals de Madrid són els únics competents. S'interpretaran les presents condicions generals de venda en llengua espanyola i es realitzaran d'acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, la seva interpretació o la seva execució es presentarà als Tribunals de Madrid, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Modificació de les condicions generals de venda

ARBEQUIDEVILASANA.COM es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors .

Aquests canvis han de ser acceptats per l'Usuari cada vegada que faci efectiva una compra a través de la pàgina ARBEQUIDEVILASANA.COM.

Els membres de la "Comunitat Privada d'ARBEQUIDEVILASANA.COM" que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, hauran de notificar i, a partir de la data en la qual la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d'utilitzar els serveis ARBEQUIDEVILASANA .COM. En el supòsit d'algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoposable, serà nul·la de ple dret i aplicant-se l'acordat per la parts i si no l'exposat en el Codi Civil Espanyol.